نرم افزار مدیریت تصاویر

دانلود نرم افزار موبایل SMART MEYE For IMTECH HVRs       smartmeye

 

دانلود نرم افزار موبایل GooLink For POLORID NVRs           

 

دانلود نرم افزار موبایل AiC For IPC N71 Mini PTZ IP           

 

دانلود نرم افزار موبایل YooSee For IPC N71 Ver2 Mini        

 

دانلود نرم افزار موبایل Vmeye For POLORID NVR              

 

دانلود نرم افزار نمایش تصویر  VLC Media Player                  

 

دانلود نرم افزار کامپیوتر Pure Black CMS For IMTECH DVR              smartmeye

 

دانلود نرم افزارکامپیوتر Video monitor CMS For POLODID NVR      

 

دانلود نرم افزار موبایل SMART MEYE For IMTECH HVRs       smartmeye

 

دانلود نرم افزار موبایل SMART MEYE For IMTECH HVRs       smartmeye

 

دانلود نرم افزار موبایل SMART MEYE For IMTECH HVRs       smartmeye

 

لیتک دانلود نرم افزار Team Viewer